fbpx
 

Informatie


Algemene voorwaarden, beleid en meer

Informatie Eiland Marlyne

Hieronder kunt u informatie vinden over onze opvang soorten, onze Algemene Voorwaarden en ons beleid bekijken.

Algemene informatie

Beleid

Eiland marlyne B.V. gaat er vanuit dat ieder kind uniek is en dat het zich ontwikkelt op zijn eigen manier, op basis van aanleg, binnen de mogelijkheden die hem daartoe worden aangeboden. De omgeving en de wisselwerking tussen kinderen en volwassenen zijn daarbij belangrijk. Door middel van een kwalitatief goede opvang willen wij de juiste voorwaarden scheppen, zodat tijdens afwezigheid van hun ouders de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien als zelfstandige en zelfbewuste kinderen die elkaar respecteren en accepteren. Dit kan mede mogelijk gemaakt worden door ieder kind op zijn eigen tempo en met zijn mogelijkheden op sociaal emotioneel gebied te ondersteunen, waardoor het zal opgroeien tot een volwaardige persoon in deze samenleving.

Het VVE totaalprogramma Uk & Puk speelt hierbij een grote rol. De brede ontwikkeling van het kind wordt hierbij gestimuleerd en spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.
Bij Uk & Puk zijn 10 thema's ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby's, dreumesen en peuters. Bij elk thema worden activiteiten aangeboden. In deze activiteiten is er aandacht voor: spraak- en taalontwikkeling, sociaal- en emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels die de beginnende rekenvaardigheid stimuleren. 
Door middel van een doorverwijzing van een externe organisatie ( Centrum Jeugd en Gezin) biedt Eiland Marlyne de mogelijkheid tot het volgen van een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) traject. 

 • Beleid

  Medewerk(st)ers en stagiaires

  Onze medewerk(st)ers werken allen op basis van de CAO kinderopvang. Dit betekent dat vaste pedagogisch medewerk(st)ers binnen onze kinderopvang in het bezit zijn van relevante diploma's en de juiste beroepshouding kunnen aannemen. Marlyne werkt volgens de beroepscode die opgesteld is voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn in de kinderopvang. Er werken minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers op een groep. Verscheidene medewerk(st)ers bezitten een diploma EHBO of bedrijfshulpverlening. Daarnaast zijn er ook stagiaires aanwezig. Deze stagiaires zijn afkomstig van de opleiding VMBO, MBO en/of HBO en staan ten alle tijden boventallig.

  Aannamebeleid

  aannamebeleidVanaf de wachtlijst wordt er gekeken of uw kind aan de beurt is voor een plaatsing binnen onze kinderopvang organisatie. Op het moment dat er een plaats beschikbaar is, wordt er een aanbieding gedaan. Deze is 7 dagen geldig. Op het moment dat de aanbieding getekend retour is ontvangen, is de plaatsing een feit. Wanneer het een inschrijving betreft van een broertje en/of zusje van een reeds geplaatst kind of een wijziging betreft van een bestaande plaatsing hebben deze voorrang op de externe wachtlijst.

  Plaatsing

  De opvang start vanaf de overeengekomen startdatum. 

  Net als volwassenen hebben kinderen de tijd nodig om te wennen. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind 2 dagdelen voor aanvang een kijkje komt nemen. Dit is goed voor het kind, de ouder maar zeker ook voor de pedagogisch medewerk(st)er in de groep. Het is belangrijk dat de ouders en de pedagogisch medewerk(st)er zoveel mogelijk informatie uitwisselen en toewerken naar een wederzijds vertrouwen. Deze dagen worden tijdens het kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerk(st)er gepland. Tijdens dit gesprek worden verschillende punten besproken. U kunt denken aan:
  - de interesse van uw kind
  - eetgewoonte en het eventuele slaapritme
  - beperkingen en allergieën
  - uw eigen specifieke wensen

  Na deze wenperiode zal de opvang zoals afgesproken in het plaatsingsbewijs van start gaan.

  Dagindeling:

  07:00 - 09:00 uur binnenkomst
  09:00 - 09:30 uur vers fruit
  09:30 - 09:45 uur toilet / verschoonmoment
  09:45 - 11:30 uur activiteiten
  11:30 - 12:15 uur lunch
  12:15 - 12:30 uur toilet / verschoonmoment
  12:30 - 15:00 uur activiteiten
  15:00 - 15:15 uur toilet / verschoonmoment
  15:15 - 15:45 uur tussendoortje
  15:45 - 16:30 uur activiteiten
  16:30 - 16:45 uur toilet / verschoonmoment
  16:45 - 17:15 uur rauwkost
  17:15 - 19:00 uur halen van de kinderen en overdracht

  Wanneer u uw kind brengt is er ruimte voor een persoonlijke overdracht en een afscheids moment afgestemd op uw wensen. Zo zal ieder kind positief aan de nieuwe dag beginnen.

  Voeding en verzorging.

  fruit etenDe kinderen eten iedere dag vers brood, beleg, fruit en krijgen kwaliteitsproducten te drinken zoals: melk, karnemelk, water met vers fruit, en siroop. Sommige kinderen mogen vanuit geloofsovertuiging, dieet of allergie bepaalde producten niet eten. Er wordt met ieder kind afzonderlijk rekening gehouden. Als er voor een kind speciale producten aangeschaft moeten worden dan wordt dat door Eiland Marlyne verzorgd. Door op verschillende manieren te eten zoals met mes en vork of uit het vuistje word er bewust omgegegaan met 'manieren'. Ook worden er op deze manier spelenderwijs vaardigheden aangeleerd met betrekking tot de grove- en fijne motoriek. Door het aanbieden van verschillende smaken en structuren zal er bijgedragen worden aan de ontwikkeling van de eetgewoonten. Eten is op ons dagverblijf een feest, door positief te stimuleren en een kind veelvuldig te belonen zal een op zich 'moeilijke eter' positief uitgedaagd worden.

  Eiland Marlyne verzorgt ook de flesvoeding en de luiers. Er word gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige verzorgingsproducten. Als uw kind een allergie heeft zorgt Eiland Marlyne voor een alternatief in overleg met u als ouder(s). Wij vragen u verschoonkleding mee te geven voor het geval de kleding van uw kind vies wordt. Op Eiland Marlyne is spelen, knutselen en het buitenspelen voor ieder kind het belangrijkst. Kleding mag voor deze onderdelen geen belemmering zijn. Hiermee word bedoelt dat kinderen alles mogen doen. Het is dan ook raadzaam uw kind 'speelkleding' aan te trekken. Ieder kind heeft een eigen bakje voor zijn of haar spulletjes.

  Extra dagen en/of het ruilen van dagen.

  Kinderen komen op contract op vaste dagen van de week, natuurlijk is er de mogelijkheid om voor uw kind een extra dag af te nemen. De afdeling planning bekijkt of er een plaats beschikbaar is op de eigen stamgroep van uw kind. Wanneer er op de stamgroep van uw kind geen plaats beschikbaar is heeft u de mogelijkheid een plaatst af te nemen op een andere groep. Voor een extra dag worden kosten in rekening gebracht, deze zijn terug te vinden op de prijslijst. Ook is er een mogelijkheid een dag te ruilen. Deze ruildag brengt geen kosten met zich mee, wel dient de ruildag plaats te vinden binnen een week. Een extra dag of een ruildag vraagt u vooraf aan per mail of via onze klantenportal, na bevestiging is de extra dag of ruildag een feit.

  Eigendommen van kinderen.

  Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar ons dagverblijf, maar we spreken met u als ouder af dat de verantwoording voor het kwijtraken of stukgaan van speelgoed bij de ouder blijft.
  Dit geldt ook voor een spelcomputer, tablet of een mobiele telefoon. In overleg met de leiding, wordt er een plekje gezocht om het speelgoed even apart te leggen. Op deze manier kan er zo min mogelijk verwarring ontstaan.
  Kinderen zijn op de BSO zelf verantwoordelijk voor het opruimen en kwijtraken van hun eigen speelgoed. 

 • Ziektebeleid

  aannamebeleidEiland Marlyne probeert een gezonde leefomgeving voor de kinderen te scheppen door onder andere de groepen en het speelgoed schoon te houden, regelmatig (buiten) te spelen en het niet toelaten van zieke kinderen. Helaas kan Eiland Marlyne niet de verzorging en rust geven die noodzakelijk is voor een ziek kind. Daarnaast is het zo dat op een plaats waar veel kinderen bij elkaar zijn besmettelijke ziekten zich snel verspreiden. Daarom kan Eiland Marlyne kinderen met een besmettelijke ziekte niet toelaten.

  Kinderen kunnen niet op de opvang komen als zij:
  - ongewoon hangerig zijn
  - huilerig of ontroostbaar zijn
  - koorts boven de 38,5 graden hebben
  - krentenbaard, ontstoken ogen of diarree hebben
  - andere kinderziektes hebben die hierboven niet genoemd zijn.

  Als kinderen op de opvang ziek worden, worden ouder(s)/verzorger(s) ingelicht. In overleg wordt bepaald wat nodig is voor het kind.

 • Medicatiebeleid

  aannamebeleidEiland Marlyne werkt volgens de Wet Bescherming op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Deze wet houdt in dat Eiland Marlyne beschermt is tijdens het geven van medicatie. Medicijnen dienen altijd in de originele verpakking te zitten en er behoort een bijsluiter aanwezig te zijn. Voordat een pedagogisch medewerker een kind medicatie mag toedienen moet een ouder/verzorger altijd een medicijnformulier ondertekenen. Op deze manier blijft de ouder/verzorger eindverantwoordelijk voor het geven van medicatie.

 • Hygiëne

  aannamebeleidEiland Marlyne hanteert ten aanzien van de voedselhygiëne, de hygiënecode voor kleine instellingen in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Eiland Marlyne voldoet hiermee aan het Warenwetbesluit levensmiddelenhygiëne. Bij een bezoek van de Keuringsdienst van Waren, kan Eiland Marlyne aantonen dat het voldoet aan de eisen die in de Warenwet worden gesteld. Eiland Marlyne heeft zelf inzicht dat zij veilig voedsel verstrekt aan de kinderen. Alle producten, die beperkt houdbaar zijn en/of gekoeld staan, worden door Eiland Marlyne voorzien van een sticker met de datum waarop het product in de koelkast gaat. Op deze manier kan Eiland Marlyne zelf inzien hoelang een product in de koeling staat en tot wanneer dit houdbaar is. Tevens werkt Eiland Marlyne met een kalibreersysteem, wat inhoudt dat de thermometers in de koelkasten met regelmaat geijkt worden.

 • Privacyprotocol

  aannamebeleidEiland Marlyne werkt volgende de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Eiland Marlyne beslist aan de hand van het doel hoelang de gegevens bewaard blijven met een minimum termijn van 2 jaar.

 • Klachtenreglement

  aannamebeleidIndien de klacht gerelateerd is aan een overeenkomst met Eiland Marlyne, zoals een factuur of een contract, wordt dit met de directie besproken. Wanneer u als ouder een klacht heeft over de dienstverlening handelt Eiland Marlyne volgens haar interne klachtenprotocol. Er wordt door de directie of leidinggevende contact opgenomen met de betreffende ouder en de klacht wordt besproken. Soms kan een klacht naar tevredenheid besproken worden en is een telefoongesprek of een afspraak met de leidinggevende en/of directie voldoende. Mocht dit niet voldoende blijken kan de ouder een klacht schriftelijk binnen 6 weken indienen. De locatiemanager draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van een klacht. De ouder ontvangt schriftelijk of per e-mail een oordel over de klacht met daarbij de termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Leidt deze klacht niet tot een oplossing dan heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. Het Klachtenloket Kinderopvang voorziet in bemiddeling. Mocht deze bemiddeling niet leiden tot het gewenste resultaat heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.
  Een ouder heeft ook altijd de mogelijkheid om rechtstreeks contact te leggen met de geschillencommissie zonder de interne procedure te volgen. 

  Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.geschillencommissie.nl Het interne klachtenprotocol ligt ter inzage op de locatie.

 • Pedagogisch beleid

  Het  pedagogisch beleid is gebaseerd op vijf uitgangspunten, deze uitgangspunten zijn van toepassing op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

  Delen van opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders 

  opvoedingsverantwoordelijkheidDe ouder is de primaire opvoeder. Op Eiland Marlyne is er eveneens sprake van opvoeding.  Eiland Marlyne is een partner in de verzorging en opvoeding. In overleg met de ouders vullen wij de thuissituatie aan. De opvang is een verlengstuk in de opvoeding van kinderen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen pedagogisch medewerker en ouder(s) over het 'hoe' en 'wanneer' van de ontwikkeling van hun kind. De manier van opvoeding verschilt echter onder meer door de deelname aan de groep en de aanwezigheid van 'professionele opvoeders' (de pedagogisch medewerkers).
  Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect 

  Kinderen en ouders dienen op een respectvolle manier te worden benaderd. Verschillen tussen de kinderen worden als verrijking van de groep beschouwd. Om te kunnen 'groeien', moet het kind zich thuis voelen. Het personeel op het kinderdagverblijf dient uit te stralen dat elk kind en zijn of haar ouder(s) geaccepteerd en uniek zijn op het kinderdagverblijf. Kinderen worden op een positieve, opbouwende manier benaderd

  Zelfstandigheid, zelfredzaamheid - tegenover - vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid 

  zelfstandigheidDe pedagogisch medewerker zoekt het evenwicht tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en uitdagingen aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor zelfvertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid. Als deelnemer van de groep leren kinderen met elkaar rekening houden. Jonge kinderen kijken op naar oudere kinderen en oudere kinderen helpen de jongere kinderen. Er moet ook vrijheid zijn voor eigen keuzen, bijvoorbeeld om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten of om vrij te spelen. Binnen de groep zijn er duidelijke regels. Deze zijn niet bedoeld als een keurslijf. Zij dienen om de veiligheid te garanderen en de ruimte te scheppen voor elk kind om zich te ontplooien. Eiland Marlyne gaat er vanuit dat negatief gedrag altijd om te buigen is naar positief gedrag, zodat een kind zich gewaardeerd blijft voelen. Op Eiland Marlyne werken we dan ook met een positieve benadering. Voor een kind op de buitenschoolse opvang heeft Eiland Marlyne gepaste activiteiten om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te stimuleren, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind. Naast het belonen van positief gedrag is het belangrijk een vertrouwde sfeer te scheppen waarin kinderen fouten durven maken, boos durven worden en hun gevoelens kunnen uiten. 

  De ontwikkeling van het kind 

  Op Eiland Marlyne worden de kinderen op allerlei manieren uitgedaagd.  Eiland Marlyne is echter geen school. 'Leren' is niet verplicht. Kinderen 'groeien' door het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Hun cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door een gevarieerd aanbod van activiteiten.

  Signalering en uitwisseling 

  Ten slotte, kan Eiland Marlyne een functie vervullen door tijdig problemen te signaleren. 

  signaleringVoor een juiste signalering wordt gebruik gemaakt van het observatie instrument KIJK, waarin observatie methodes benoemd worden. 

  Wanneer een kind naar de basisschool gaat, werken we met een overdrachtsdocument van KIJK.   

  Voor specifieke problematiek zal er gericht gezocht worden naar een passende methode. Hiervoor gebruiken we het protocol, opvallende ontwikkelingsgebieden.

  Ouders wordt een omgeving aangeboden waarin zij met andere ouders en met pedagogisch medewerkers ervaringen kunnen uitwisselen en bij problemen naar de juiste instanties verwezen kunnen worden. Pm ‘ers hebben een signaalfunctie bij ontwikkelingsproblemen. Ze kunnen ouders adviseren, maar hebben geen beslissende taak hierin. Bij problemen in de ontwikkeling zal er een gesprek plaatsvinden tussen de directie en de ouder(s)/ verzorger(s). Naar aanleiding van dit gesprek worden er eventuele stappen ondernomen voor professionele hulp. Eiland Marlyne streeft ernaar de professionele hulp zoveel mogelijk binnen de kinderopvang plaats te laten vinden.

  Op onze locatie Marlynedycke wordt er gewerkt met een aangepast beleid

  aangepast beleidOp de locatie aan de Middeldijk 35 te Barendrecht is er een uitgebreide, functionele, spontane en uitdagende buitenschoolse opvang (BSO) gerealiseerd.

  Met veel mogelijkheden voor zelfontplooiing, stimulering van de zelfredzaamheid, stimulering van nieuwe ideeën en creatieve impulsen. De kinderen kunnen dit in verschillende vormen aangeboden krijgen. 

  De werkwijze 

  Er zijn verschillende ruimtes waar de kinderen kunnen spelen. Zo is er de theaterruimte, het atelier, de keuken, het internet cafe, de game hoek, de spelletjes kamer en een grote speelzolder. Samen met de pedagogisch medewerk(st)er kiezen kinderen in welke ruimte ze willen spelen. De pedagogisch medewerk(st)er zal sturen waar nodig is en het kind positief stimuleren. De kinderen kennen geen vaste groep en hoeven niet van te voren aan te geven waarmee ze die dag willen spelen, natuurlijk is het mogelijk in meerdere ruimtes die dag te spelen. 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden K.O.V. “Eiland Marlyne” B.V

 • Doelstelling

  • Eiland Marlyne heeft onder meer tot doel kinderopvang te verzorgen in een kinderdagverblijf voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar en buitenschoolse opvang te verzorgen voor kinderen in de basisschoolleeftijd;
  • Eiland Marlyne stelt tegen betaling een plaats ter beschikking, in een onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf, voor de opvang en verzorging aan kinderen van contractanten;
  • De kinderopvang in het kinderdagverblijf wordt verzorgd overeenkomstig de Wet Kinderopvang;

  Begrippen

  Kindplaats :

  het recht op kinderopvang gedurende 52 weken per jaar, 5 dagen per week en 12 uren per werkdag (rekeneenheid).

  Werkdag :

  alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdagen en alle in de CAO genoemde dagen.

  Dag :

  de tijdsduur tussen 7.00 uur en 19.00 uur.`

  Dagdeel :

  delen van de dag tussen 7.00 uur en 13.00 uur en 13.00 uur en 19.00 uur.

  Contractant :

  ouder(s) en/of verzorger(s) van een op te vangen kind/kinderen.

  Plaatsingsbewijs :

  het schriftelijke bewijs van het recht op een (deel van een) kindplaats.

  Omvang van het recht op opvang

  De contractant kan bij Eiland Marlyne de volgende mogelijkheden benutten:

  • het huren van een (deel van een) kindplaats. Als maximum geldt de huur van een volledige kindplaats (zie artikel 1);
  • het huren van ontbijtservice en/of dinerservice. De frequentie wordt opgenomen in het plaatsingsbewijs.

  Afwijkende openingstijden

  Op Sinterklaasavond, 5 december, op Kerstavond, 24 december en Oudejaarsavond, 31 december, zijn er afwijkende openingstijden.
  De opvang wordt op genoemde dagen verzorgd tussen 7.00-16.00 uur.

  Plaatsingsbewijs

  Het plaatsingsbewijs geeft recht op een (deel van een) kindplaats en daarmee op kinderopvang. In het plaatsingsbewijs zijn in ieder geval opgenomen de naam van het kind, de naam/namen van zijn ouder(s)/verzorger(s), het woon/verblijfadres van het kind, de omvang van het recht op opvang, de ingangsdatum van de opvang en het overeengekomen tarief.

 • Betaling

  • De contractant verplicht zich tot betaling aan Eiland Marlyne conform de bedragen zoals vermeld op de prijslijst. De prijslijst ligt ter inzage op het kantoor van Eiland Marlyne.
  • Het verschuldigde bedrag dient maandelijks bij vooruitbetaling, en derhalve vóór de eerste van de maand waarin de opvang plaatsvindt, te worden voldaan op rekeningnummer NL76RABO0104228970 t.n.v. Eiland Marlyne o.v.v. de naam, van het klant- en factuur nummer.
  • Indien de contractant van incidentele extra opvang heeft genoten, worden de extra dagdelen/service in principe achteraf in rekening gebracht en dient het verschuldigde bedrag direct te worden voldaan.
  • Onverminderd iedere mededeling door de contractant bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door de contractant, zullen betalingen van de contractant steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op bij Eiland Marlyne openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door de contractant verschuldigde
   incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Eiland Marlyne.

  Tariefwijziging

  De op de prijslijst vermelde bedragen kunnen eenzijdig door Eiland Marlyne worden gewijzigd indien hiertoe aanleiding is; bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse prijsindexering of een wijziging in de CAO Kinderopvang. Een
  wijziging wordt schriftelijk medegedeeld aan de contractant. De gewijzigde prijzen gelden vanaf één maand nadat de schriftelijke mededeling is gedaan.

  Niet vervulling kindplaats(en)

  • De contractant blijft de overeengekomen bedragen verschuldigd; ook in het geval de contractant de overeengekomen (delen van) kindplaats(en) niet daadwerkelijk benut.
  •  Het is de contractant slechts met schriftelijke toestemming van Eiland Marlyne toegestaan om overeengekomen (delen van) kindplaats(en) door een derde te laten benutten. Alsdan zal de derde de (betalings)verplichtingen van de contractant overnemen. In het geval de derde niet aan de overgenomen (betalings)verplichtingen voldoet, is de contractant alsnog gehouden aan de (betalings)verplichtingen te voldoen. Eiland Marlyne is in alle gevallen gerechtigd om haar toestemming in te trekken en de oorspronkelijke situatie te laten herleven.

  Niet (tijdige) betaling

  • Bij niet tijdige betaling is de contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
  • Bij niet tijdige betaling is de contractant daarnaast verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling te verkrijgen, welke kosten minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00 zullen bedragen. Eén en ander afhankelijk van de hoofdsom van de vordering, zie artikel 6:96 BW.
   Voorts is de contractant in dat geval aan Eiland Marlyne verschuldigd alle door Eiland Marlyne gemaakte gerechtelijke kosten. Indien Eiland Marlyne derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de contractant alle kosten, die Eiland Marlyne daarmee maakt eveneens aan Eiland Marlyne verschuldigd.
 • Annulering

  Wanneer de contractant na ondertekening van het plaatsingsbewijs en voor de start van de opvang besluit het contract te beëindigen en dus de plaats te annuleren dient er schriftelijk opgezegd te worden en geldt het genoemde in artikel 15.

  Einde van de overeenkomst

  De overeenkomst eindigt op het moment dat de looptijd van de overeenkomst is verstreken.

  Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Beide partijen hanteren daarbij een opzegtermijn van een maand en zeggen op ieder gewenst moment op.
 Door ondertekening van het plaatsingsbewijs gaat u akkoord met de opzegtermijn van een (1) maand.

  In het geval betaling, ondanks een extra verzoek daartoe, uitblijft, is Eiland Marlyne gerechtigd om per aangetekende brief, zonder opzegtermijn en/of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden met ingang van twee weken na de datum van verzending, één en ander onverminderd het recht van Eiland Marlyne op betaling van de reeds genoten opvang en onverminderd het recht van Eiland Marlyne op aan haar verschuldigde schadevergoeding.

  Wanneer de contractant een overeenkomst afsluit voor vakantie opvang (buitenschoolse opvang), word deze overeenkomst afgesloten voor minimaal een jaar. Wanneer er vroegtijdig word opgezegd zal Eiland Marlyne een na verrekening maken van de werkelijk genoten opvang.

 • Aansprakelijkheid

  De aansprakelijkheid van Eiland Marlyne wordt beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

  Uitvoeringsreglement

  Op deze algemene voorwaarden is het Uitvoeringsreglement van Eiland Marlyne van toepassing. In het Uitvoeringsreglement worden huisregels gesteld omtrent openingstijden, vakantiesluiting, haal- en brengtijden, groepssamenstelling en plaatsingsprocedure. Deze huisregels zijn terug te vinden op www.eilandmarlyne.nl

  Geschillen

  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, zullen door de civiele rechter worden beslecht.

Kinderopvang 0-4 jaar

Hier vindt u informatie over de opvangmogelijkheden en activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 • Hele- en halve dagopvang

  Samen groot en sterk worden...

  Fles gevenBent u op zoek naar een kinderopvang waarin uw kind op ontdekking uitgaat en zich met plezier ontwikkelt? Dan heet Eiland Marlyne u van harte welkom! Uw kostbaarste bezit bieden wij graag een positieve, veilige en uitdagende omgeving. Een omgeving waar uw kind uniek is en het de ruimte krijgt om samen groot en sterk te worden. Samen met u en uw kind zullen de pedagogisch medewerksters de eerste stapjes zetten in de ontwikkeling. Door middel van spel en uitdagende activiteiten krijgt uw kind een veelzijdige dag aangeboden terwijl u met een gerust hart kan gaan werken of studeren.

  Eiland Marlyne werkt met verticale groepen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in dezelfde groep. Door deze samenstelling leren kinderen van elkaar. Kleine kinderen leren van de grotere kinderen en andersom. Door samen op te groeien ontwikkeld uw kind zich op een positieve manier. 

  Tijdens de dag worden er verschillende activiteiten aangeboden zoals creatieve, muzikale en motorische activiteiten. Deze activiteiten prikkelen de zintuigen van uw kind. Samen dansen en zingen, een boekje voorlezen en creatief met verschillende materialen dagen uw kind uit zich te ontplooien.      

  K.O.V. Eiland Marlyne B.V. biedt op drie verschillende locaties hele- en halve dagopvang. Op onze locatie Eiland Marlyne zijn er drie groepen en op onze locatie Marlynetuin zijn er vier groepen. In het Multifunctionele gebouw Hof van Maxima vind u Marlynepolder. Marlynepolder heeft 2 groepen hele- en halve dagopvang. 

  Samen spelenHele dagopvang is mogelijk tussen 7.00-19.00 uur en halve dagopvang tussen 7.00-13.00 uur of 13.00-19.00 uur voor 52 of 49 weken per jaar. Een groep bestaat uit twaalf of zestien kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, een zogeheten 'verticale groep'. Deze groep wordt begeleid door 2 of 3 pedagogisch medewerksters volgens CAO kinderopvang. Ook op deze groepen geldt het '4 ogen principe' wat inhoudt dat er altijd een mogelijkheid is om elkaar te zien of te horen. Op deze manier kunnen de beroepskrachten elkaar controleren.
  Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd door de pedagogisch medewerksters van de groep op het gebied van veiligheid en gezondheid. Op iedere locatie is er een risico en gezondheidsbeleid. Hierin worden kleine en grote risico's beschreven en hoe hierin gehandeld wordt.

   

  Eiland Marlyne heeft voor verticale groepen gekozen. Het "rekening houden met elkaar" wordt op alle gebieden bevorderd en de kinderen hebben vier jaar lang hun eigen plaatsje in (dezelfde) groep. Zeker in deze leeftijd, waar de basis gelegd wordt voor de toekomst, is dat een pre.

  Alle verzorging- en voedingsproducten tijdens de opvang zijn inclusief en meegenomen in de prijs.

 • Peuterschatten

  Samen spelen samen delen...

  Uw kind is altijd welkom om te komen spelen bij de groep van peuterschatten! Een ochtend plezier maken samen met leeftijdsgenootjes van 2 tot 4 jaar staat centraal. Kleuren, bouwen, zingen, buitenspelen en luisteren naar een spannend verhaal...  

  Samen met speelkameraadje Puk wordt de brede ontwikkeling van uw kind gestimuleerd. Spelen staat centraal in Uk & Puk. Bij het  VVE totaalprogramma Uk & Puk zijn tien thema's ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Bij elk thema worden activiteiten aangeboden. In de activiteiten is er aandacht voor:

  Peuterschatten* spraak- en taalontwikkeling
  * sociaal- en emotionele ontwikkeling
  * motorische- en zintuigelijke ontwikkeling
  * rekenprikkels die de beginnende rekenvaardigheid stimuleren

  Peuterschatten vindt u op de locatie Marlynehoeve, Marlynepolder en Marlynetuin. Op maandag t/m vrijdag tussen 8:30-12:00 uur, krijgen de kinderen zowel sociale speelvaardigheden aangereikt als creatieve onderdelen. De groep staat onder leiding van 2 pedagogisch medewerksters volgens CAO kinderopvang die op een ontspannen wijze het beste uit elk kind halen.

  Ook op deze groep geldt het '4 ogen principe' wat inhoudt dat er altijd een mogelijkheid is om elkaar te zien of te horen. Op deze manier kunnen de beroepskrachten elkaar controleren.
  Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd door de pedagogisch medewerksters van de groep op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

Kinderopvang 4-12 jaar

Hier vindt u informatie over de opvangmogelijkheden en activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 • Naschoolse opvang

  Na een intensieve schooldag voor uw kind biedt Eiland Marlyne een ontspannen en uitdagende NSO op verschillende locaties tussen 12:00-19:00 uur:

  1.Eiland Marlyne

  Eiland Marlyne heeft op alle dagen NSO. Hier worden de kinderen opgevangen door vier pedagogisch medewerkers en wordt er op een huiselijke manier invulling gegeven aan de opvang.

  2.Marlyne sport

  Marlyne sport is onze sport locatie op het terrein van voetbalvereniging Barendrecht. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen in een eigen ruimte ontspannen voordat ze op de verschillende velden hun activiteiten krijgen aangeboden. De nadruk op deze locatie is “buiten spelen en sporten”. Wanneer het weer het niet toelaat zijn er binnen voldoende activiteiten, zoals ook bij een reguliere NSO.

  3.Marlynehoeve

  hoeveMarlynehoeve is geopend op maandag, dinsdag en donderdag en is te vinden in CBS  Het Kompas. Een grote uitdagende ruimte is centraal gelegen in het gebouw met een zeer groot en compleet speelplein.

  4.Marlynedycke

  Marlynedycke is een unieke locatie van onze organisatie. Hier bieden wij opvang op alle dagen van de werkweek. De kinderen bepalen hier zelf wat ze deze dag ondernemen. Er is een breed activiteiten aanbod van koken tot toneel, van crea tot de speelzolder, je terug trekken in de gezellige huiskamer of gebruik maken van het internetcafé. In elke ruimte wordt er door een pedagogisch theatermedewerker met het kind gekeken waar zijn/haar interesse ligt en dit wordt vervolgens op positieve en stimulerende manier vertaald. Door duidelijke regels en verantwoording te geven, ontplooien kinderen zich op ontspannen wijze in een hoog tempo.
  Naast de “gewone” dagindeling voor de NSO is er extra aandacht voor verschillende workshops. Deze workshops worden zowel door onze eigen collega’s als externe beroepskrachten gegeven. Er is een breed scala aan mogelijkheden van streetdance tot de circusschool of pottenbakken en jambee lessen. Doordat wij in het bezit zijn van eigen vervoersmogelijkheden, kunnen wij kinderen van elke gewenste basisschool in Barendrecht ophalen.  5. Marlynepolder

  Marlynepolder, gevestigd in het prachtige gebouw 'Hof van Maxima' in de wijk Vrouwenpolder. Op alle dagen van de week is hier een uitdagende BSO te vinden. Koken, gamen en creatieve uitspattingen worden afgewisseld met sport en spel mogelijkheden. 

 • Tussenschoolseopvang

  schakenOp CBS het Kompas, CBS de Ark en CBS de Hoeksteen biedt Eiland Marlyne tussenschoolse opvang binnen school. Uw kind neemt eten en drinken mee en samen lunchen zij in een apparte ruimte binnen school. Ook deze vorm van opvang staat onder begeleiding van een pedagogisch medewerk(st)er. Na de lunch is er nog tijd voor een activiteit of een andere manier van ontspanning zodat uw kind weer op een goede manier deel kan nemen aan het middag programma van school.

  Op CBS de Ark en CBS de Hoeksteen wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag TSO aangeboden. Op CBS het Kompas is er de moglijkheid gebruik te maken van de TSO op maandag, dinsdag en donderdag. 

   

  Voor de tussenschoolse opvang prijzen klikt u hier.

 • Voorschoolse opvang

  Begint uw dag vroeg? Geen probleem! Op Eiland Marlyne  en Marlynepolder bieden wij tussen 7.00-8.30 uur voorschoolse opvang (VSO) voor uw kind(eren). Tijdens alle dagen van de werkweek brengen pedagogisch medewerkers uw kind(eren) naar de gewenste basisschool in Barendrecht.

  Tijdens deze voorschoolse opvang heeft uw kind de mogelijkheid de dag rusitg te starten met een kopje thee of gebruik te maken van het aanwezige spelmateriaal. 

   

 • Vakantie opvang

  Uw kind heeft per jaar 12 weken schoolvakantie. U niet? dan biedt Eiland Marlyne voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar vakantie opvang voor drie, zes, negen of twaalf weken per jaar. Op alle locaties, genoemd bij de naschoolse opvang, worden de kinderen tijdens de vakantie opgevangen.

  vakantie opvangDe vakantie is nog nooit zo leuk en afwisselend geweest. Geen enkele dag is hetzelfde! Er is een speciaal vakantie activiteitenrooster, waarop te zien is wat de kinderen in die week doen. Er worden verschillende thema- , sport&spel en creatieve activiteiten en uitjes gepland. De kinderen gaan ook regelmatig, met voldoende begeleiding, naar het strand, bos of museum. Elke dag wat anders en elke dag wat nieuws. Een gezellige en uitdagende opvang waar een kind een speciaal vakantiegevoel van krijgt! Niets moet, alles mag.
  Alle prijzen van de buitenschoolse opvang (BSO) zijn inclusief voeding, verzorging, materialen en uitjes. Specifieke workshops worden gegeven op basis van inschrijving en betaling.

Prijzen

Hier vindt u informatie over de tarieven van de verschillende opvangsoorten en de kinderopvangtoeslag.

Foto's

Wij hebben een pagina gemaakt met daarop foto's per locatie. Klik op lees meer om per locatie de foto's te bekijken.

Locaties

Er zijn op dit moment 6 locaties. Meer informatie over de locaties van Marlyne kunt u vinden achter de lees meer knop.

Vacatures

Welkom op de website van Kinderopvang Eiland Marlyne.
Klik op lees meer om te zien of wij momenteel vacatures hebben.

Oudercommissie

Graag willen wij de oudercommissie aan u voorstellen. Samen met de directie van Eiland Marlyne hebben wij een gezamenlijk doel. Namelijk het streven naar een kwalitatief hoogwaardige opvang van onze kinderen zodat zij kunnen opgroeien in een gezonde, veilige, gezellige en stimulerende omgeving.

Follow us

Snelle vraag? App ons!

Snelle vraag voor ons? Stuur een (whats)app!: