Algemene voorwaarden K.O.V. “Eiland Marlyne” B.V

Algemeen

Doelstelling

  • “Eiland Marlyne” heeft onder meer tot doel kinderopvang te verzorgen in een kinderdagverblijf voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar en buitenschoolse opvang te verzorgen voor kinderen in de basisschoolleeftijd;
  • “Eiland Marlyne” stelt tegen betaling een plaats ter beschikking, in een onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf, voor de opvang en verzorging aan kinderen van contractanten;
  • De kinderopvang in het kinderdagverblijf wordt verzorgd overeenkomstig de Wet Kinderopvang;

Begrippen

1. Kindplaats :

het recht op kinderopvang gedurende 52 weken per jaar, 5 dagen per week en 12 uren per werkdag (rekeneenheid).

Werkdag :

alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdagen en alle in de CAO genoemde dagen.

Dag :

de tijdsduur tussen 7.00 uur en 19.00 uur.`

Dagdeel :

delen van de dag tussen 7.00 uur en 13.00 uur en 13.00 uur en 19.00 uur.

Contractant :

ouder(s) en/of verzorger(s) van een op te vangen kind/kinderen.

Plaatsingsbewijs :

het schriftelijke bewijs van het recht op een (deel van een) kindplaats.

Omvang van het recht op opvang

2. De contractant kan bij “Eiland Marlyne” de volgende mogelijkheden benutten:

  • het huren van een (deel van een) kindplaats. Als maximum geldt de huur van een volledige kindplaats (zie artikel 1);
  • het huren van ontbijtservice en/of dinerservice. De frequentie wordt opgenomen in het plaatsingsbewijs.

Afwijkende openingstijden

3. Op Sinterklaasavond, 5 december, op Kerstavond, 24 december en Oudejaarsavond, 31 december, zijn er afwijkende openingstijden.
De opvang wordt op genoemde dagen verzorgd tussen 7.00-16.00 uur.

Plaatsingsbewijs

4. Het plaatsingsbewijs geeft recht op een (deel van een) kindplaats en daarmee op kinderopvang. In het plaatsingsbewijs zijn in ieder geval opgenomen de naam van het kind, de naam/namen van zijn ouder(s)/verzorger(s), het woon/verblijfadres van het kind, de omvang van het recht op opvang, de ingangsdatum van de opvang en het overeengekomen tarief.